POLITYKA INFORMACYJNA Certen

Niniejszy dokument reguluje działalność firmy Certen w zakresie udzielania informacji dziennikarzom i środkom masowego przekazu.

Certen dostrzega potrzebę aktywnego udziału w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i realizacji powszechnego prawa  wolności prasy i innych środków masowego przekazu wynikającego z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, których zadaniem jest gromadzenie i publikowanie informacji o życiu publicznym. 

Działalność prasy i innych środków masowego przekazu, o których mowa w Ustawie prawoprasowe,  dotycząca działalności gospodarczej firmy Certen , jeżeli nie stanowi naruszenia prawa, nie jest w żaden sposób ograniczana. Firma Certen działa w tym zakresie z pełnym przekonaniem i zaufaniem, że misją prasy jest wyłącznie służba społeczeństwu, a jej obowiązkiem rzetelne i obiektywne przedstawianie rzeczywistości, której podstawą jest każdorazowe, dokładne zweryfikowanie źródeł informacji i treści publikacji, szczególnie w przypadku materiałów krytycznych. 

Działalność prasowo-informacyjną w firmie Certen, stanowiącą realizację powyższych zasad,  prowadzi i za nią odpowiada dział marketingu i PR [email protected], które upoważnione są przez Zarząd firmy Certen do: 

1] przygotowywania oraz udostępniania  komunikatów prasowych, materiałów prasowych fotograficznych, filmowych i dźwiękowych 2] informowania środków masowego przekazu o działaniach podejmowanych przez firmę Certen 3] organizacji oficjalnych prezentacji, konferencji i spotkań prasowych z przedstawicielami firmy Certen oraz współpracującymi z nią ekspertami 4] reprezentowania firmy Certen podczas  konferencji i prezentacji publicznych 5] udzielania odpowiedzi na pytania dziennikarzy i środków masowego przekazu 6] udzielania odpowiedzi na krytykę prasową 7] występowania z wnioskami o publikację sprostowania nieścisłej lub nieprawdziwej wiadomości zawartej w materiale prasowym

Jednocześnie firma Certen zastrzega sobie możliwość nieujawniania środkom masowego przekazu: 1] informacji technicznych, technologicznych lub organizacyjnych posiadających wartość gospodarczą i stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 2] informacji, których ujawnienie mogłoby naruszać chronione prawem interesy osób trzecich. Zgodnie z obowiązującymi w firmie Certen zasadami etycznymi wszystkie informacje przekazywane środkom masowego przekazu przez firmę Certen  są  dostarczane do publikacji i wykorzystania bez opłat lub ukrytych korzyści majątkowych bądź osobistych oferowanych dziennikarzom.

W zakresie komunikacji wewnętrznej dział marketingu i PR zobowiązany jestdo udzielania pomocy merytorycznej innym jednostkom organizacyjnym firmy Certen w przygotowywaniu i przekazywaniu informacji przeznaczonych dla Konsumentów B2C i Klientów B2B, w szczególności za pośrednictwem internetowych mediów społecznościowych.