Regulamin

Regulamin sklepu internetowego CERTEN

I. Postanowienia ogólne

 

 1.       Sklep internetowy CERTEN, zwany dalej „Sklepem” stanowi teleinformatyczna platformę zakupową, odstępną dla użytkowników Internetu pod adresem www.certen.com, umożliwiającą dokonywanie zakupów produktów.
 2.       Sklep prowadzony jest przez spółkę pod firmą CERTEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Ostrzeszowie, Ul. Powstańców Wielkopolskich 31B, 63-500 Ostrzeszów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000512615, NIP 5140336263, REGON 302739964, reprezentowaną przez komplementariusza, spółkę CERTEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrzeszowie, Ul. Powstańców Wielkopolskich 31B, 63-500 Ostrzeszów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000508756, NIP 5140336205, REGON 302718531, zwaną dalej „Spółką”.
 3.       Spółka podaje adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@certen.com oraz nr telefonu: +48 62 738 88 77, przeznaczone do kontaktów z nią w sprawach związanych z zakupami w Sklepie.

 

 II. Warunki dotyczące sprzedaży

 

 1.       Spółka za pośrednictwem Sklepu oferuje sprzedaż produktów w tym w szczególności alkomatów i alkotestów, zwanych dalej „Produktami” w sieci Internet. 
 2.       Stroną umów zawieranych ze Spółką w związku ze sprzedażą realizowaną w Sklepie, zwaną dalej „Klientem”, może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca częściową zdolność do czynności prawnych (osoba małoletnia, która ukończyła lat 13 lub osoba częściowo ubezwłasnowolniona) posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.
 3.       Spółka przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.certen.com
 4.       Po złożeniu zamówienia, Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) zostaje powiadomiony o jego przyjęciu przez Spółkę (chwila zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Spółką a Klientem).
 5.       Sklep umożliwia swoim Klientom zapłatę za zamówione Produkty na następujące sposoby:

1)        w przypadku zamówień realizowanych na terytorium Unii Europejskiej, za pobraniem - gotówką kurierowi lub w placówce przedsiębiorstwa świadczącego usługi kurierskie, przy odbiorze Produktów oraz przez system płatności elektronicznych PayPal;

2)        wyłącznie w przypadku zamówień realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w sposób określony w pkt. 1) powyżej, a także kartą płatniczą lub przelewem za pośrednictwem systemu PayU.pl. (PayU.pl  to serwis zewnętrzny, dzięki któremu można płacić za Produkty w Sklepie kartą płatniczą lub tzw. przelewem szybkim; przelew szybki polega na tym, że podczas składania zamówienia Klient zostaje przekierowany na stronę swojego banku, loguje się i otrzymuje do zaakceptowania hasłem formularz przelewu; Klient nie musi podawać żadnych dodatkowych informacji; jednocześnie niezwłocznie po wykonaniu takiego przelewu Sklep otrzymuje informację, że zamówienie jest opłacone i może wysyłać zamówione Produkty; całość transakcji obsługiwana jest przez PayU S.A.. z siedzibą w Poznaniu, która gwarantuje jej bezpieczeństwo.),

 1.       Sklep rozpoczyna realizację zamówienia: 

1)        w przypadku płatności gotówką przy odbiorze - w chwili złożenia przez Klienta zamówienia,

2)        w przypadku pozostałych sposobów płatności - w chwili pozytywnej autoryzacji transakcji płatniczej,

3)        w przypadku zamówień dotyczących Produktów, o których mowa w ust. 9 poniżej, z płatnością gotówką przy odbiorze - z dniem określonym jako dzień dostępności Produktu,  a w przypadku pozostałych sposobów płatności - najwcześniej w dniu określonym jako dzień dostępności Produktu u i nie wcześniej niż w chwili pozytywnej autoryzacji transakcji płatniczej.

 1.       Do każdego zamówienia, według dyspozycji Klienta, wystawiana jest faktura VAT lub, w przypadku gdy Klient dokonuje zakupu jako konsument w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu cywilnego, paragon fiskalny.
 2.       Jeśli złożone przez Klienta zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane z uwagi na niedostępność określonego Produktu, Klient niezwłocznie zostanie o tym fakcie poinformowany i najpóźniej w terminie trzydziestu dni od chwili zawarcia umowy (por. ust. 4 powyżej) otrzyma zwrot wpłaconej już sumy pieniężnej na poczet ceny zamówionych Produktów i kosztów przesyłki. Jeżeli takie będzie wyraźne życzenie Klienta, Spółka wskaże Klientowi termin dostawy Produktu niedostępnego i jeżeli Klient wyraźnie zaakceptuje taki termin, zamówienie będzie uważane za ważne, a jedynie czas jego realizacji ulegnie zmianie stosownie do ustaleń poczynionych indywidualnie pomiędzy Spółką a Klientem.
 3.       Spółka zastrzega, że w przypadku chwilowej niedostępności Produktu, o której ma wiedzę, zamieszcza w sklepie internetowym informację, od jakiego dnia Produkt będzie dostępny.

 

 III. Ceny

 

 1.       Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 2.       Cena podana przy Produkcie prezentowanym w Sklepie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. 
 3.       Koszty dostawy są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz sposobu płatności.
 4.       Aktualna informacja o kosztach dostawy dostępna jest w Sklepie stronie www. www.certen.com/pl/content/6-regulamin
 5.       O kosztach dostawy Klient jest informowany zawsze przed złożeniem zamówienia.

 

 IV. Warunki dostawy

 

 1.       Zmówione Produkty wysyłane są przez Sklep, na adres podany przez Klienta w toku składania zamówienia, niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, zgodnie z postanowieniami ust. II.6. Klient zostanie poinformowany o przewidywanym, szacunkowym czasie dostawy Produktów.
 2.       Dostawa Produktów realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. (wyłącz nie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) lub firmy kurierskiej, przy czym Klient, którego zamówienie ma być zrealizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sam wybiera sposób dostawy po zapoznaniu się z kosztami, jakie wiążą się z dostawą określonego rodzaju. O kosztach dostawy Klient informowany jest przed dokonaniem wyboru rodzaju dostawy.
 3.       Termin otrzymania przez Klienta przesyłki z zamówionymi Produktami uzależniony jest od sposobu dostawy (Poczta Polska - przesyłka priorytetowa: do 3 dni roboczych; firma kurierska na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: do 2 dni roboczych, firma kurierska poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: według informacji udostępnionych przez firmę kurierską).

 

V. Odstąpienie od umowy

 

 1.       Zgodnie z obowiązującą w Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), Klient dokonujący zakupu w Sklepie jako konsument w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu cywilnego może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów bez podania przyczyn w terminie 10 dni od dnia wydania Produktu (dostarczenia przesyłki). Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem.
 2.       W razie odstąpienia od umowy w trybie określonym w ust. 1 powyżej, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient będący konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klient będący konsumentem dokonał jakichkolwiek przedpłat, nalżą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 3.       Klientom którzy nie są konsumentami nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

 

 VI. Reklamacje

 

 1.       Jeżeli Produkt ma wady lub został uszkodzony podczas dostawy, Klient jest uprawniony do jego przesłania na adres Spółki (wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu).
 2.       Spółka uprasza Klientów, by treść reklamacja obejmowała możliwie dokładny opis wady, wskazanie, żądanego prze Klienta sposób załatwienia reklamacji oraz co najmniej kopię faktury VAT albo paragonu, a także dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi. Formularz reklamacyjny można pobrać tutaj - formularz reklamacyjny.
 3.       Spółka zapewnia, że w razie potrzeby zwróci się do Klienta o uzupełnienie reklamacji. Ewentualne dodatkowe zapytania lub prośby ze strony Spółki będą miały na celu wyłącznie dobro Klienta i jak najlepszy oraz najszybszy sposób załatwienia zgłoszonej przez Klienta reklamacji.
 4.       Spółka ustosunkuje się do żądań Klienta zawartych w reklamacji w terminie 14 (słownie: czternaście) dni.
 5.       Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Produkt  zostanie wymieniony na wolny od wad, albo naprawiony (według z żądaniem Klienta), a jeżeli nie będzie to możliwe, Klient będzie mógł, według własnego uznania, odstąpić od umowy sprzedaży i otrzymać zwrot zapłaconej ceny, skorzystać z innych uprawnień określonych w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 roku, nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) albo wybrać inny Produkt z oferty Sklepu w cenie odpowiadającej cenie Produktu, co do którego została zgłoszona reklamacja.
 6.       Postanowienia ustępów poprzedzających nie znajdują zastosowania w stosunkach pomiędzy Spółką, a Klientami nie dokonującymi zakupów jako konsumenci w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu cywilnego. W takich przypadkach stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady rzeczy.

 

VII. Dane osobowe

 

 1.       Administratorem danych osobowych Klientów jest Spółka.
 2.       Administrator przetwarza wyłącznie te dane osobowe, które Użytkownik dobrowolnie podał dokonując zakupu albo rejestracji w sklepie internetowym, tj.: imię, nazwisko, adres email, nr telefonu, adres zamieszkania, adres dostawy, w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami także firma i numer identyfikacji podatkowej (NIP).
 3.       Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wykonania umowy i sporządzania i przesyłania faktur VAT, a także w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę.
 4.       Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawienia i usunięcia.
 5.       Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

 1.       Klient składając zamówienie oświadcza, iż wszelkie informacje podane przez niego w zamówieniu są zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym.
 2.       Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w Sklepie pod adresem www.certen.com/pl/content/6-regulamin.
 3.       Wszelkie skargi i problemy związane z funkcjonowaniem Sklepu można zgłaszać do Spółki na adres email podany w pkt. I.3 Regulaminu.
 4.       Wszelkie spory, które ewentualnie zaistnieją pomiędzy Klientem a Spółą na podstawie lub w związku z umową zawartą na podstawie Regulaminu, strony starać się będą rozstrzygać ugodowo. W przypadku braku porozumienia, spory będzie rozstrzygał wyłącznie polski sąd powszechny, właściwy miejscowo dla Spółki. Postanowienia niniejszego ustępu nie maja zastosowania do stosunków pomiędzy Spółką, a Klientami będącymi konsumentami w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 5.       Każdy użytkownik Internetu ma prawo pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku i zapisać go na własnym nośniku.
 6.       Regulamin obowiązuje od dnia 15.12.2015 roku.