REGULAMIN PROMOCJI KUPON RABATOWY

§ 1 Organizator promocji

Organizatorem promocji jest CERTEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Ostrzeszowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 31B, 63-500 Ostrzeszów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000512615, NIP 5140336263, REGON 302739964, reprezentowaną przez komplementariusza, spółkę CERTEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrzeszowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 31B, 63-500 Ostrzeszów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000508756, NIP 5140336205, REGON 302718531, zwana dalej „CERTEN”.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Wydawcą kuponu rabatowego jest CERTEN.

2. Kupon rabatowy nie może być przedmiotem sprzedaży, ani też nie można go wymienić na gotówkę.

3. Kupon rabatowy jest ważny w okresie określonym na kuponie oraz na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. W przypadku braku określenia na kuponie terminu jego ważności traci on swoją ważność po upływie okresu trwania promocji.

4. Udział w promocji jest dobrowolny.

§ 3 Czas trwania promocji

1. Promocja trwa w terminie od 30/06/2016 do 31/08/2016 lub do wyczerpania zapasów produktów objętych promocją.

§ 4 Warunki korzystania z promocji

1. W promocji mogą wziąć udział wszystkie osoby, które posiadają kupon rabatowy.

2. Kupon może być zrealizowany wyłącznie w sklepie internetowym pod adresem: www.certen.com.

3. Kupon rabatowy dotyczy wszystkich alkomatów cyfrowych z oferty CERTEN.

4. CERTEN zastrzega sobie prawo do limitowania sprzedaży ilości towarów dla jednego Klienta.

5. Warunkiem skorzystania z uprawnienia do rabatu jest wpisanie kodu rabatowego znajdującego się kuponie rabatowym w koszyku zakupów na www.certen.com. Po wpisaniu kodu rabatowego automatycznie zostanie naliczony rabat w wysokości -15% od ceny detalicznej zakupu (ceny brutto).

6. Kwotę należną po udzieleniu rabatu Klient zobowiązany jest uiścić korzystając z odpowiedniego środka płatniczego.

7. Nie zrealizowany kupon rabatowy traci swoją ważność po upływie terminu na który został wystawiony lub w momencie wyczerpania zapasów produktów objętych promocją.

8. Kupon nie podlega wymianie na gotówkę.

9. Zebranie kliku kuponów rabatowych nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanego rabatu.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę Klienta na warunki promocji określone w niniejszym regulaminie.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

3. CERTEN zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia lub wydłużenia trwania promocji lub zmiany regulaminu w trakcie trwania promocji bez podawania przyczyn poprzez umieszczenie takiej informacji na stronie www.certen.com.